NDT.net - October 2002, Vol. 7 No.10

Ultrasonic testing of railway axles with phased array technique

Wolfgang Hansen, whansen@krautkramer.de
Agfa NDT GmbH, Robert-Bosch-Str. 3, D-50354 Hürth, Germany
Hartmut Hintze, hartmut.hintze@bku.db.de
Deutsche Bahn AG, Am Südtor, D-14774 Brandenburg-Kirchmöser, Germany
Corresponding Author Contact:
Email: whansen@krautkramer.de, Internet: www.krautkramer.com
Paper presented at the 8th ECNDT, Barcelona, June 2002

Abstract

Introduction

Mechanics concept

Cleaning

Test course

Evaluation

Conclusion

Future aspects

© NDT.net - info@ndt.net |Top|