Conference & Proceedings

8th European Workshop On Structural Health Monitoring (EWSHM 2016)

5-8 July 2016, Spain, Bilbao
Right Now in Bilbao 17:55 Thu 13

14:20 Wednesday 6. Jul - A3B

A Coatable, Lightweight Nanocomposite Sensor for in-situ Acquisition of Ultrasonic Waves and Its Application to Embeddable Structural Health Monitoring

Abstract »
Paper

Authors

Liu, MenglongZeng, ZhihuiXu, HaoSu, Zhongqing*Zhou, LiminZhang, Zhong*Contact